Chính sách bảo mật

VPBank & Übank cùng các công ty con và các đơn vị thành viên (sau đây gọi chung là “Übank”, hoặc “chúng tôi”) hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với bạn. Chúng tôi cam kết tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm bất kỳ thông tin nào có khả năng nhận diện bạn với tư cách một cá nhân. Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Übank như hội thảo, sự kiện và các dịch vụ khách hàng, và trên trang web, ứng dụng và các thông tin liên lạc có đăng một liên kết đến Chính sách về Quyền riêng tư này (gọi chung là “các Trang web”) với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu. Vui lòng xem Điều khoản sử dụng để biết thêm thông tin về các điều khoản và chính sách trực tuyến chung của chúng tôi.

Chúng tôi đã cải thiện tính minh bạch về:

 • Cách chúng tôi thu thập thông tin từ các ứng dụng mà người dùng đã cài đặt trên thiết bị của họ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tên ứng dụng được cài đặt, các nhận dạng đã được cài đặt và phiên bản của chúng, như đã được nêu rõ trong Phần 1;
 • Cách chúng tôi gửi thông tin đó dưới dạng dữ liệu vô danh và được tổng hợp cho bên thứ ba nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi và quản lý gian lận thanh toán và khuyến mãi (dịch vụ được cung cấp bởi SHIELD qua csftr.com, sở hữu bởi shield.com), như đã nêu trong Phần 3.

1.    Thông tin chúng tôi thu thập

Übank thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm liên quan tới cung cấp và tối ưu hoá một số dịch vụ và sản phẩm dành cho bạn. Các loại “Dữ Liệu Cá Nhân” chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Dữ liệu nhận dạng như hình ảnh khuôn mặt, số điện thoại di động và tài liệu & hình ảnh Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để hoàn tất quy trình KYC để mở tài khoản tại Übank.
 • Dữ liệu nhân khẩu học như địa chỉ thường trú & hiện tại, nghề nghiệp, thu nhập hàng tháng tại Việt Nam.
 • Dữ liệu định danh như Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Mã số thuế, Tình trạng hôn nhân.
 • Dữ liệu tự động thu thập liên quan đến thông tin về các thiết bị (chẳng hạn như địa chỉ IP và loại thiết bị, trình duyệt và hệ điều hành) được thu thập qua cookie, web beacon, pixel, clear gif và các công nghệ tương tự trên các Trang web của Übank (sau đây gọi là “Dữ liệu người dùng ẩn danh”). Và/hoặc tên của các ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị của bạn, loại ứng dụng đã được cài đặt.

Các trường hợp cụ thể chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Khi bạn tương tác với Übank;
 • Khi bạn vào các trang web của chúng tôi, sử dụng các Sản Phẩm, Dịch Vụ và ứng dụng của Übank;
 • Từ các đối tác thương mại của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba khác.

2.     Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập từ bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp ưu đãi, dịch vụ và sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Gửi thông báo kịp thời qua SMS, Email, Thư giấy hoặc Thông báo đẩy về ứng dụng, giao dịch hoặc truy vấn của bạn với Übank.
 • Thu thập thông tin chi tiết về cách bạn sử dụng ứng dụng Übank để cải thiện và làm cho ứng dụng thân thiện hơn với người dùng (Chúng tôi không chia sẻ lịch sử hoặc xu hướng xem của bạn với những người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba bên ngoài nào, cụ thể: các cá nhân hoặc các thực thể không phải là thành viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Übank).
 • Bảo vệ chống gian lận và giao dịch trái phép.
 • Xác minh tính chính xác của thông tin được cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính Khách hàng và thực hiện quy trình xác minh khách hàng theo quy định.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

3.    Thông tin chúng tôi chia sẻ

Übank không bán, trao đổi, cho thuê (có thời hạn hoặc vô thời hạn) các Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà không có sự chấp thuận của bạn theo luật hiện hành. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong các trường hợp sau:

Những người thay mặt Übank xử lý thông tin đó để giúp Übank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ do chúng tôi uỷ quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Übank cũng có thể chia sẻ thông tin cụ thể của người dùng khi chúng tôi xác định, với thiện chí, rằng việc chia sẽ đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp, để hợp tác hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan thực thi pháp luật, để ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia hoặc để bảo vệ lợi ích hoặc sự an toàn của Übank hoặc những người dùng khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin sau về bạn:

 • Nếu chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý;
 • Với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác;
 • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc hợp lý để ngăn ngừa những tổn hại vật chất hoặc tổn thất tài chính hoặc liên quan đến quá trình điều tra hoạt động bất hợp pháp đang xảy ra hoặc đang bị tình nghi;
 • Để thi hành Điều khoản sử dụng;
 • Để bảo vệ tài sản, dịch vụ và các quyền hợp pháp của Übank;
 • Để phòng chống gian lận với Übank, hoặc với các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 • Để hỗ trợ chức năng kiểm toán, tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp; hoặc
 • Để tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật hiện hành.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, bán lại, liên doanh, chuyển nhượng, hoặc các hình thức chuyển giao hoặc chuyển nhượng khác đối với toàn bộ hay một phần doanh nghiệp của chúng tôi. Đối với Dữ liệu người dùng ẩn danh, Übank có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phân tích hoạt động của người dùng.

4.     Diễn đàn Người dùng

Bạn nên lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn công khai tiết lộ thông tin trực tuyến, thông tin đó có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác. Übank không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc chính sách của bất kỳ bên thứ ba nào thu thập thông tin mà người dùng tiết lộ công khai trong bất kỳ diễn đàn nào trên các Trang web.

5.     Liên kết tới các trang web của bên thứ ba

Übank có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc thông tin của bên thứ ba như một dịch vụ cho người dùng của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi các Trang web. Các liên kết này không cấu thành hay ngụ ý sự ủng hộ, tài trợ hoặc gợi ý của Übank tới bên thứ ba, trang web của bên thứ ba, hay thông tin trong đó, và Übank sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với việc sử dụng này của bạn. Việc sử dụng này sẽ tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng và các chính sách về quyền riêng tư được áp dụng cho các trang web đó.

6.     Mạng Xã hội

Các Trang web có thể cho phép bạn đăng nhập và liên kết với các tài khoản mạng xã hội của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Twitter, LinkedIn, Facebook và YouTube, với Übank. Các Trang web cũng có thể cho phép bạn đăng nhập vào một tài khoản Übank bằng một số thông tin đăng nhập mạng xã hội nhất định.

Bằng cách liên kết tài khoản mạng xã hội của bạn với Übank hoặc đăng nhập vào tài khoản Übank bằng các thông tin đăng nhập tài khoản mạng xã hội của bạn, bạn cho phép chúng tôi truy cập thông tin mà bạn cung cấp trong tiểu sử công khai cho tài khoản mạng xã hội đó. Thông tin có trong tiểu sử công khai của bạn thay đổi dựa trên mạng xã hội và cài đặt của bạn, nhưng có thể bao gồm địa chỉ email, tên thật, hình ảnh đại diện, giới tính và địa điểm của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được từ tài khoản mạng xã hội của bạn tuân theo các điều khoản sử dụng của mạng xã hội đó và Chính sách về Quyền riêng tư này. Vui lòng tham khảo phần cài đặt quyền riêng tư trong tài khoản mạng xã hội của bạn để biết dữ liệu nào được chia sẻ với Übank cùng các ứng dụng được kết nối và để quản lý dữ liệu được chia sẻ thông qua tài khoản của bạn, bao gồm thông tin về các hoạt động của bạn khi sử dụng các Trang web của chúng tôi.

Nếu bạn muốn huỷ kết nối tài khoản mạng xã hội của bạn khỏi Trang web của chúng tôi, hãy tham khảo cài đặt của tài khoản mạng xã hội đó và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội đó.

7.     Lưu trữ dữ liệu

Übank sẽ lưu trữ các dữ liệu cá nhân, nếu cần thiết, trong khoảng thời gian của mối quan hệ kinh doanh tương ứng. Chúng tôi và những đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân trong thời gian dài hơn mối quan hệ kinh doanh nếu như chúng tôi cần phải duy trì để bảo vệ bản thân khỏi các yêu cầu pháp lý, sử dụng để phân tích hoặc để lưu trữ hồ sơ quá khứ hoặc tuân theo các chính sách và lịch trình quản lý thông tin của chúng tôi.

Trong một số trường hợp đối tác cung cấp dịch vụ nhận diện khuôn mặt cho Übank có thể tiếp cận các dữ liệu nhận diện khuôn mặt của người dùng nhằm mục đích đối soát, xử lý khiếu nại từ khách hàng, kiểm tra dịch vụ chất lượng trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ thời điểm thu thập. Đồng thời, đối với Dữ Liệu Cá Nhân này, Übank sẽ lưu trữ trong khoản thời gian cần thiết để hoàn thành các Mục Đích được nệu trong Thông Báo Bảo Mật, trừ khi thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.

8.     Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Übank đã triển khai các tiêu chuẩn chung được công nhận về bảo mật công nghệ và vận hành để bảo vệ các dữ liệu cá nhân khỏi bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc tiêu hủy. Chỉ những người có thẩm quyền của Übank và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi mới được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, các nhân viên cùng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này được yêu cầu bảo mật thông tin này. Dù đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, nhưng Übank không thể bảo đảm những người không có thẩm quyền không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Các đối tác cung cấp dịch vụ của Übank sẽ tuân thủ các biện pháp bảo mật phù hợp với các tiêu chuẩn bảo mật của Übank và điều này bao gồm cả thông tin chung cũng như thông tin bí mật như dữ liệu định dạng.

9.     Quyền của bạn

Nếu được luật pháp hiện hành cho phép, bạn có thể có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn nhằm mục đích kiểm tra, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa dữ liệu. Bạn có thể có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn và yêu cầu sửa chữa mọi thông tin không chính xác về bạn. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn gửi yêu cầu truy cập, kiểm tra hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, hoặc để thảo luận về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hotrokhachhang@Übank.com. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh danh tính của bạn, như yêu cầu một mật khẩu và ID người dùng, trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong khuôn khổ hợp lý để nhanh chóng tiến hành điều tra, đáp ứng hoặc phản hồi các yêu cầu của bạn tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. Luật pháp của các nước khác nhau có thể ngăn cản chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn hoặc đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn tùy thuộc điều kiện hoàn cảnh thực tế và yêu cầu của bạn là gì; ví dụ, khi việc cung cấp thông tin của bạn có thể tiết lộ danh tính của người khác. Chúng tôi bảo lưu quyền thu phí với mức phù hợp để thực hiện yêu cầu của bạn khi luật hiện hành cho phép, và/hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu như chúng được coi là vô căn cứ, và/hoặc quá mức, hoặc không được chấp nhận hay được phép theo pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, khi luật hiện hành cho phép, bạn có quyền gửi khiếu nại cho cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

10.  Hủy đăng ký

Nếu bạn đã đăng ký nhận thư tin tức hoặc thông báo từ Übank, hoặc bạn nhận được thư mời tham gia khảo sát hoặc sự kiện từ Übank và trong tương lại bạn không muốn nhận những thông tin liên lạc qua email từ chúng tôi, vui lòng xem lại cài đặt thông tin liên lạc trong hồ sơ của bạn trên trang Übank .vn, thực hiện theo các hướng dẫn trên trang của Trang web mà bạn đã cung cấp thông tin để hủy đăng ký nhận mọi thông tin liên lạc từ Übank.

11.  Chấp thuận, thay đổi Chính sách về Quyền Riêng tư

Bằng cách sử dụng các Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo cách được mô tả trong Chính sách về Quyền Riêng tư này và những điều khoản trên các Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách về Quyền Riêng tư này vào những thời điểm nhất định. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng việc cập nhật Chính sách về Quyền Riêng tư này qua email, thông báo trong ứng dụng và/hoặc SMS. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện những thay đổi liên quan đến gia tăng quyền sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được trước đây của bạn và bạn không đồng ý, bạn có quyền ngưng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Übank bằng cách gửi yêu cầu đóng tài khoản qua tổng đài hoặc email của tổng đài được nêu rõ trong mục 12.

12.  Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn liên lạc với Nhóm bảo mật dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Übank Việt Nam

Email: hotrokhachhang@Übank.vn

Hotline: 1900 2055